Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BULKBONG.COM

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem https://bulkbong.com prowadzonym przez Mikołaja Marciniak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TABUN Mikołaj Marciniak zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, wykonywaną w Chodzieży (64-800), przy ul. Podanin 50, NIP: 6070085358, REGON: 367743030.
 2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:
  1. adres korespondencyjny: TABUN, ul. Podanin 50, 64-800 Chodzież
  2. adres poczty elektronicznej: [email protected]
  3. telefon: 61 642 74 20
 3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Sprzedający – Mikołaj Marciniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TABUN Mikołaj Marciniak
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca ze Sprzedającym  za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. Konsument – Klient, który zawiera z przedsiębiorcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową umowę,
  4. Konto – usługa świadczona przez Sprzedającego drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów sprzedaży towaru,
  5. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Klienta informacji, w szczególności odnoszących się do oferty handlowej Sprzedającego,
  6. Regulamin – niniejszy regulamin,
  7. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://bulkbong.com
  8. Towar – przedmiot umowy sprzedaży zawartej przez Klienta ze Sprzedającym.
 4. Sprzedający stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:
  1. formularze zawarte w serwisie,
  2. poczta elektroniczna,
  3. kontakt telefoniczny,
  4. korespondencja pocztowa.
 5. Informacje o towarach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Korzystanie z serwisu

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera lub innego podobnego urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarkę internetową obsługującą protokół https oraz javascript.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest za pośrednictwem Konta lub bez rejestracji Konta, poprzez podanie danych koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta oraz potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie linku wygenerowany na adres e-mail Klienta.
 4. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie Regulaminu.
 5. Konto umożliwia zapamiętanie danych do wysyłki oraz historii zamówień, otrzymywanie rabatów, opiniowanie produktów oraz prowadzenie szczegółowych statystyk swoich działań w Serwisie.
 6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta.
 7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:
  1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,
  3. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
 8. Sprzedający może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

§ 3.Warunki sprzedaży

 1. Produkty oferowane w Serwisie oraz na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów poekspozycyjnych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 2. Ceny wszystkich produktów prezentowanych w Serwisie oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedającego na stronach portalu internetowego Allegro.pl. wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki, chyba że treść opisu produktu stanowi inaczej.
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść do Serwisu, dokonać wyboru produktów umieszczając je w koszyku, a następnie przejść do realizacji zamówienia, klikając przycisk „zamawiam”, a następnie kierować się wyświetlanymi komunikatami.
 4. Zawarcie umowy możliwe jest za pośrednictwem Konta lub poprzez złożenie zamówienia bez logowania, po podaniu prawdziwych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.
 5. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu.
 6. W celu realizacji zamówienia należy kliknąć przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie tego przycisku skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 8. W przypadku wyboru płatności przelewem na rachunek bankowy sprzedającego, Klient powinien dokonać płatności w terminie 7 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie.
 9. W przypadku wyboru odbioru osobistego, Klient powinien odebrać towar w terminie 7 dni. Po upływie terminu powyższego, Sprzedający może anulować zamówienie, chyba że Klient dokonał przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, zapłaty przez system płatnosci natychmiastowych lub też wybrał płatność ratalną.
 10. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 11. Sprzedający spełnia świadczenie w terminie do 10 dni roboczych. Przez spełnienie świadczenia rozumie się dostarczenie towaru do Klienta lub poinformowanie o możliwości jego odbioru w siedzibie Sprzedającego, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 12. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby towary w Serwisie pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 13. Dostawa towaru możliwa jest na następujące sposoby:
  1. poprzez przesyłkę kurierską.
 14. Umożliwiamy dostawe poza granice Rzeczpospolitej Polskiej. W tej sytuacji koszt wysyłki ustalany jest indywidualnie dla zamówienia 
 15. Sprzedający oferuje następujące formy płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w trzech walutach: Euro, USD, PLN.
  2. w gotówce (przy dostawie za pobraniem),
  3. kartą płatniczą lub kredytową (online, lub u kuriera). Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  4. przez system płatności natychmiastowych i-Płatności. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
   za pośrednictwem https://www.platformafinansowa.pl/
  5. Płatność ratalna z pośrednictwem firmy "Platforma" Sp. z o.o realizowana na stronie https://www.platformafinansowa.pl/
  6. Płatność leasing z pośrednictwem firmy "Platforma" Sp. z o.o realizowana na stronie https://www.platformafinansowa.pl/

§ 4. Prywatność

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klienta.
 2. Sprzedający gromadzi następujące dane osobowe Klienta:
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. Nazwa firmy
  4. Adres
  5. Numer Telefonu
 3. W celu ochrony danych osobowych Klienta, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży oraz umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Dane osobowe Klienta podane podczas zawierania umowy sprzedaży lub zakładania Konta są przetwarzane na podstawie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) tj. w celu realizacji umowy.
 7. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 8. Sprzedający, wyłącznie w celu realizacji umowy, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim (w szczególności: dostawcom usług pocztowych, firmom kurierskim, dostawcom usług hostingowych).
 9. Newsletter mogący zawierać informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) może być wysyłany do Klienta na podstawie jego odrębnej zgody. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.
 10. Klient może również wyrazić opcjonalną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wysłania przez Sprzedającego na adres e-mail wskazany w zamówieniu: ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących.

§ 5. Rękojmia i gwarancja

 1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności towaru z umową, w szczególności, gdy towar:
  1. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedający przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 4. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej ma możliwość alternatywnego skorzystania z następujących uprawnień:
  1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy
  2. żądania naprawy towaru lub wymiany na wolny od wad
 5. Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub dokona usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem lat dwóch od chwili wydania towaru Klientowi.
 7. Sprzedający nie jest producentem towarów. Jeżeli towar objęty jest gwarancją Producenta lub Importera, ponoszą oni odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 8. Jeżeli towar objęty jest gwarancją Sprzedającego, stosuje się postanowienia § 6 Regulaminu z uwzględnieniem odrębności zaznaczonych na karcie gwarancyjnej.
 9. Realizacja roszczeń gwarancyjnych nie wyklucza roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

§ 6. Reklamacja towaru

 1. Reklamacje towaru z tytułu niezgodności towaru z umową należy zgłaszać w następujący sposób:
  1. listownie lub osobiście pod adresem: TABUN, ul. Podanin 50, 64-800 Chodzież
  2. pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]
 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem mailowym [email protected] (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej InPost.
 3. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem mailowym [email protected] (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.
 6. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby serwisu sklepu wskazanego w zakładce na stronie https://bulkbong.com/pl_PL/i/Zwroty-i-reklamacje/7. Zaleca się aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji poprzez wysłanie informacji mailem na adres [email protected]
 7. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki napisem "REKLAMACJA".
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje stosowną informację opisującą przebieg reklamacji w serwisie.
 9. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 10. Reklamowany towar należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu postępowania reklamacyjnego Jeżeli towar nie zostanie odebrany w tym. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 11. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 12. W związku z powyższym w przypadku zakupów na firmę, okres gwarancji na wszystkie produkty wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.

§ 7. Reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Sprzedający zobowiązuję do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.
 3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:
  1. listownie lub osobiście pod adresem: TABUN, ul. Podanin 50, 64-800 Chodzież
  2. pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]
 4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 8. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.
 2. Powyższe terminy rozpoczynają swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Klient ma prawo w terminie dodatkowych 10 dni od upłynięcia terminu z §8 pkt. 1, odstąpić od umowy zawartej na odległość podając powód odstąpienia. Koszt zwrotu jak i inne określone w regulaminie (w tym odpowiedzialnosć za zmniejszenie wartości towaru) po ustawowo przysługującym terminie z §8 pkt. 1, ponosi kupujący.
 4. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 5. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres Sprzedającego. Klient może posłużyć się wzorem znajdującym się w zakładce pod adresem https://bulkbong.com/pl_PL/i/Zwroty-i-reklamacje/7
 6. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Klienta) za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument.
 8. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi nadwyżki kosztów dostarczenia wynikającej z wybrania sposobu innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego
 9. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, zaś do zachowania terminu wystarczy wysłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedającemu.
 11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące rezultatem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w odniesieniu do umów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9. Opinie o sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszej wiadomości email Sprzedawca ponawia jednokrotnie wysyłkę wiadomości po siedmiu dniach od wysłania pierwszej wiadomości.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.
 5. Za wystawienie opinii Sprzedawca przyznaje każdorazowo Klientowi, który wystawił opinię, jednorazowy kod rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowy o wartości 5 % do wykorzystania na wszystkie produkty w Sklepie Internetowym. Kod rabatowy jest ważny bezterminowo. Kod rabatowy przesyłany jest Klientowi na jego adres email podany w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym niezwłocznie/ w terminie 1 dni po wystawieniu opinii.
 6. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywany przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 7. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 8. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 10. Własność intelektualna

 1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Sprzedającego i podlega ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego
 3. Wszystkie prezentowane w Serwisie towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 11. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
  1. według miejsca zamieszkania pozwanego,
  2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
  3. według miejsca wykonania umowy.
 2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedającym, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
  1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową
  2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected].
 4. W związku z nowymi regulacjami dotyczącymi sporów powstała nowa platforma http://ec.europa.eu/consumers/odr. Przez jej pośrednictwo można rozstrzygać wszelkie spory pomiędzy sprzedawcą, a kupującym. Umożliwi to rozwiązywanie konfilktów przez niezależny, powołany w tym celu organ.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r.  o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 2. Sprzedający ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
 3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego w przewidzianym wyżej terminie.

§ 13. Wyłączenie stosowania niektórych postanowień regulaminu w stosunku do osób niebędących konsumentami

 1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl